GeoCAD

GeoCALC je modul koji je namijenjen grafičkom editiranju. Kroz modul je moguće definirati ili izmjeniti mjerilo, crtati okvire, instalacije, stacionaže,...

Transformacija crteža

Potrebno je neki dio crteža transformirati iz HTRS-a u HDKS ili obratno. Naredba Reproject odradit će 7-parametarsku transformaciju odabranog dijela crteža. Kod većeg crteža, ako imate cijelu katastarsku općinu ili veliki broj čestica, brža i sigurnija je transformacija putem Transformacije crteža kroz Map4CAD

Transformacija

Mjerilo

Funkcija mjerilo se koristi za definiranje mjerila crteža ili za promjenu mjerila unutar crteža što se odnosi samo na tekstualne promjene, te simbole i blokove.
Linije se prilikom promjene mjerila neće mijenjati...

Mjerilo
Promjena mjerila

Frontovi

Frontovi ili kontrolna odmjeranja postavljaju se na linije ili se crtaju zajedno sa linijom.

Instalacije

Iscrtavanje visine i dubine određene točke na crtežu. Postoje definirani blokovi, ali ih je moguće i definirati po svojim potrebama.

Stacionaže

Ispisuje stacionažu na liniji. Crta liniju i dodaje udaljenosti.

Pokosi

Nasipi ili usjeci do 2 metra ili viši od 2 metra ili bez definirane donje linije. Iscrtavanje prema Zbirci kartografskih znakova, samo se označe linije iscrtavanja.

Frontovi
Instalacije
Stacionaže
Pokosi

Okviri

Automatsko kreiranje koordinatnih okvira na kojem području želimo, uz razne opcije određivanja želimo li sa ispisanim koordinatama ili sa iscrtanim okvirom i sl.

Koordinatni blokovi

Koordinatni blokovi služe za umetanje blokova instalacija.

Legenda

Modul Legenda služi za kreiranje legende iz već postojećih simbola na crtežu, te ispis simbola sa objašnjenjima unutar tablice.

Okviri
Koordinatni blokovi
Legenda

Poništavanje

Modul 'Poništavanje' služi za poništavanje linija kojih više nema na terenu i koje je bitno ukloniti sa katastarskog plana. Znak poništavanja moguće je izmijeniti, kao i naziv ravnine te visinu odnosno veličinu znaka.

Vidi više...

Pripadnost

Modul 'Pripadnost' služi za postavljanje znaka pripadnosti, tzv. 'zekavac'. Iako više nije u korištenju po kartografskom ključu, za održavanje starih planova se koristi. Moguće je direktno iscrtavanje s linijom ili postavljanje na selektiranu liniju te odrediti kako će se ravnina/layer zvati i kolika će biti visina, tj. veličina znaka pripadnosti.
Vidi više...

Poništavanje
Pripadnost

© 2024 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.