Geo3D

Poprečni i uzdužni profili

Profili - poprečni i uzdužni

Poprečni profili - su tehnički prikaz terena pod pravim kutom u odnosu na os terena

Uzdužni profili su tehnički prikaz terena koji ide prema osi terena

Profili se kroz GEOPLUS iscrtavaju kroz Geo3D modul ako imamo 3D točke i 3D polilinije na terenu. Ako ih nemamo, kao u slučaju priloženom u videu, onda iz 3D točaka slažemo tin preko kojeg iscrtamo liniju gdje želimo profil te pomoću Map4CAD Surface Drapera napravimo 3D poliliniju koju je dalje lako unijeti u profile i iscrtati ga.

Uzdužni i poprečni profili
Ispis profila

Poprečni profili

Profili se koriste kod visinske izmjere za projektiranje i izgradnju uskih i dugačkih objekata:cesta, željeznica, kanala, nasipa,...
Na terenu se iskolči os objekta. Odredi se stacionaža iskolčenim točkama. Stacionaža je udaljenost točke od početka trase.
Poprečni profili se postavljaju na svakoj stacioniranoj točki uzdužnog profila.
U pravcu se postavljaju okomito na smjer trase, a u krivini u smjeru polumjera kružnog luka.Detaljne točke snimaju se na lomovima terena.

Uzdužni i poprečni profili

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.