Map4CAD

Map4CAD je modul u kojem je uključeno računanje oblaka točaka, transformacija koordinata, konstruiranje mreže točaka (DEM Generator), računanje i iscrtavanje TINa, tj. Mreže trokutova (TIN Generator), te računanje i iscrtavanje slojnica (CONTOUR Generator), te iscrtavanje točaka za profil (Surface Drapper).

NOVO!

DEM GENERATOR

DEM Generator je modul za konstruiranje mreže točaka sa određenim parametrima koji se mogu odrediti. Potrebno je minimalno 3D točke kako bi se mogla konstruirati mreža točaka tj. 3D model. Postavljaju se parametri udaljenosti točaka po x i y osi.

DEM Generator
DEM Generator
NOVO!

TIN GENERATOR

TIN – modul za iscrtavanje mreže trokutova, upotrebljava se za 3D prikaz terena, odnosno digitalni model reljefa (DMR). Potrebno je minimalno tri 3D točke kako bi se mogla iscrtati mreža trokutova. Običnom linijom se iscrta granica obuhvata i označi se kao i 3D točke, program će preračunati i iscrtati TIN.

TIN
TIN
NOVO!

CONTOUR GENERATOR

CONTOUR generator je modul za izradu slojnica na temelju 3D točaka. Potrebno je minimalno tri 3D točke. Program iscrtava slojnice na osnovu granice obuhvata i 3D točaka. Potrebno je odrediti ekvidistanciju (udaljenost između slojnica), te odrediti redukciju točaka, ovisno o veličini datoteke. Što je redukcija veća manje će se bližih točaka uzimati u obzir i izrada će biti puno brža.

CONTOUR Generator
CONTOUR Generator
NOVO!

SURFACE DRAPER

Surface draper je opcija bazirana na TINu (nepravilnoj mreži trokutova) s obzirom na ulazne 3D točke. Ako imamo običnu liniju, poligon ili sl. iscrtanu preko TINa, sa SURFACE DRAPERom moguće je napraviti presjek bilo koje linije ili krivulje i dobiju se 3D točke na TINu, te se iscrtani oblik pretvara u 3D poliliniju.

Surface Draper
Surface Draper

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.