Pokosi

Nasipi i usjeci

Nasip i usjek

Postoje nasipi i usjeci do 2m visine, viši od 2m visine bez raspoznatljivog dna.

Nasip predstavlja građevinu ili dio građevine koji je izgrađen izgrađeni od zemljanoga materijala iznad prirodnoga terena. Nasip može biti brana, nasip za zaštitu od poplava, obalni nasip plovnoga, odvodnog ili drugih kanala, donji ustroj ceste ili željezničke pruge i sl. Obično je izduženog oblika u pogledu odozgo, a trapeznoga oblika u poprečnome presjeku.

Usjek je zemljani objekt omeđen tlom na trima stranama, dobiven iskopom određenoga poprečnoga profila u zemlji. Dno usjeka nalazi se ispod površine terena, a njegove se kosine izvode u nagibu koji ovisi o vrsti materijala u kojemu se nalazi.

Pokosi
Pokosi

© 2022 Copyright GEOSOFT d.o.o. Sva prava pridržana.